Välkommen till Råbylunds Gård

Varmt välkommen till Råbylunds Gård!

Vi hoppas du ska trivas här hos oss! Bra att veta om din lägenhet:
A warm welcome to Råbylunds Gård!
We hope you will enjoy your stay with us! Some information about your apartment and stay with us:

Wifi

Internet via uttag är inkluderat i hyran. Du tillhandahåller själv kabel/router.

Internet via socket is included in the rent. You provide your own cable/router.

Hyra | Rent

Vi tillämpar förskottsbetalning månadsvis. Fakturan mailas till den adress som står på hyreskontraktet.

We apply prepayment on a monthly basis. The invoice is mailed to the address on the rental contract.

Ventilation

Ventilationssystemet styrs centralt via badrummen, därför ser vi gärna att ni håller badrumsdörren på glänt så att luften kan cirkulera i bostaden. OBS! Se till att ventilationen står i öppet läge. (se bild)

The ventilation system is centrally controlled via the bathrooms, so we would like you to keep the bathroom door open so that the air can circulate in the home. NOTE! Make sure that the ventilation is in the open position (see picture).

Brand | Fire

Samlingsplats är PARKERINGEN.
Vänligen läs separata brandinformation i din lägenhet. Se till att du har koll på närmaste nödutgång och brandstegarna på andra våningen (lägenhet 9-13) i lägenhet 14 och 15 tar du dig ut via köksstol eller köksbord ut via takfönster.
Du ansvarar själv för batteribyte i brandvarnare i lägenheten. Batterier hämtar du i receptionen på Råbylunds Gård. Maila info@rabylundsgard.se innan.

The meeting point is the PARKING lot.
Please read the separate fire information in your apartment. Make sure you know the nearest emergency exit and the fire escapes on the second floor (apartments 9-13) In apartments 14 and 15 you can access by a kitchen chair or kitchen table through the skylight.

You are responsible for changing the batteries in the smoke alarms in the apartment. You can pick up batteries at the reception at Råbylunds Gård. Email us info@rabylundsgard.se if you need new batteries.

Städning & linne | Cleaning & bedding

Vi tillhandahåller sängkläder, kuddar, täcken och handdukar under din vistelse. Du tvättar själv och allt lämnas kvar vid utflytt. Dammsugare hittar du även i tvättstugan om du inte har en egen i din lägenhet. Golven inne i lägenheten är trägolv och tål därför endast våtmoppning med milda rengöringsmedel som exempelvis såpa. Våtmoppa med sparsam mängd vatten.

Du är själv ansvarig för löpande städning av bostaden under din hyrestid. Det är viktigt att du tar väl hand om lägenheten och ser till så den är i bra skick. När du flyttar ut ombesörjer vi slutstädning mot en avgift som regleras mot er deposition (se hyresavtal). Ev. skador ska ersättas av hyresgästen vid utflyttning om de inte uppkommit på grund av normalt slitage.
Du ansvarar samt bekostar själv byten av glödlampor i din lägenhet och påsar till dammsugaren.

We provide bedding, pillows, duvets and towels during your stay. You do your own laundry and everything is left behind when you move out. You will also find a vacuum cleaner in the laundry room if you do not have one in your apartment. The floors inside the apartment are wooden floors and can therefore only withstand wet mopping with mild detergents such as soap. Wet mop with a small amount of water.

You are responsible for cleaning the apartment during your rental period. It is important that you take good care of the apartment and make sure it is in good condition. When you move out, we arrange for final cleaning for a fee that is settled against your deposit (see rental agreement). Any damage must be replaced by the tenant when moving out if they have not occurred due to normal wear and tear.

You are responsible for replacing the light bulbs in your apartment at your own expense and also bags for the vacuum cleaner.

 

Utflytt | Moving out

När du flyttar ut räknar vi med att du gör en grovrengöring av din lägenhet – bl.a. tömmer sopor, kyl och frys samt avlägsnar saker som du själv satt in i lägenheten som torrvaror, kryddor, tvål mm.

Innan utflyttning ber vi dig minst 5 dagar innan planerad utflyttningsdag meddela info@rabylundsgard.se när du lämnar din nyckel.

Vi är i första hand på plats helgfri måndag till fredag kl. 08.00-16.00.

When you move out, we expect you to do a thorough cleaning of your apartment – e.g. emptying the garbage, fridge and freezer and removing things that you have brought into the apartment such as dry goods, spices, soap etc. Before moving out, please notify us at least 5 days before the planned moving out date. info@rabylundsgard.se when you leave your key.

We are primarily on site Monday to Friday from 08:00 to 16:00.

Tvättstugan | The Laundry Room

Tvättstugan finns på andra våningen och du bokar via schemat på dörren. Ta med dina egna tvättprodukter och lämna tvättstugan i rent och fint skick när du är klar.

The laundry room is on the second floor and you book via the schedule on the door. Bring your own laundry products and leave the laundry room clean and tidy when you are done.

Bruksanvisning träpersienner  | Manual wooden blinds

För att vinkla persiennen: Dra i lintofsen på önskad vinklingslina för att vinkla lamellerna i öppet/stängt läge. Vinkla persiennen horisontellt innan du drar upp/släpper ner den för att förlänga persiennens livslängd.
För att släppa ner persiennen: För hisslinan mot mitten av persiennen och dra sakta ner tills snörstoppet släpper linan.
För att dra upp persiennen: Dra hisslinan nedåt tills persiennen är på önskad höjd.
För att låsa linorna: Dra hisslinan mot utsidan av persiennen och släpp. Linan kommer automatiskt att låsas.

To tilt the blind: Pull the lint tuft of the desired tilt line to angle the slats in the open/closed position. Angle the blind horizontally before pulling/dropping it down to extend the life of the blind.
To drop down the blind: Move the rope towards the centre of the blind and pull slowly down until the cord stopper releases the cord.
To pull up the blind: Pull the rope downwards until the blind is at the desired height.
To lock the ropes: Pull the rope towards the outside of the blind and release. The line will be automatically locked.

Luftvärmepump (lägenhet 8A, B, C)  | Air heat pump

Du som bor i lägenhet 8A, B, C har en luftvärmepump som uppvärmningskälla. Denna går även att använda som AC. Manual finns i respektive lägenhet.

Tänk på att denna behöver rengöras med jämna mellanrum. Stäng av enheten. Öppna försiktigt plastluckan som sitter på framsidan. Under luckan sitter 2 filter i skenor (blåa ramar). Ta ur dessa. Skaka av utomhus alternativt dammsug försiktigt av dessa filter och sätt tillbaka dem i skenorna. Stäng locket. Sätt på enheten igen. Inga rengöringsmedel eller dammsugare ska användas i värmepumpen.

If you live in apartment 8A, B, C, you have an air heat pump as heating source. This can also be used as AC. The manual is available in each apartment.
Keep in mind that this needs to be cleaned at regular intervals. Turn off the unit. Carefully open the plastic door at the front. Under the door there are 2 filters in rails (blue frames). Take these out. Carefully shake off these filters outdoors or vacuum them and put them back in the rails. Close the lid. Turn the unit back on. No cleaning agents or vacuum cleaners should be used in the heat pump.

Sopor och skräp | Garbage

Vi kräver att ni sopsorterar. Kärl finns vid infarten vid postlådorna. Guide till återvinning finns vid soprum samt på Sorteringsguide | Sysav – tar hand om och återvinner avfall.

Matavfallspåsar finns i tvättstugan.

Vi hjälps åt att hålla fint vid soptunnorna. Har man skrymmande avfall eller avfall som inte kan slängas i soptunnor hänvisar vi till Sysavs återvinningscentral på Gastelyckan, bara 4 min härifrån (ligger intill Biltema). För mer info: Återvinningscentral | Lund, Gastelyckan.

We require you to sort your waste. Bins are available at the entrance by the mailboxes. A guide to recycling is available at the garbage room and at Sorting guide | Sysav – takes care of and recycles waste..

Food waste bags are available in the laundry room.

We help to keep the bins tidy. If you have bulky waste or waste that cannot be thrown in bins, we refer to Sysav’s recycling center at Gastelyckan, just 4 minutes away (located next to Biltema). For more info:  Recycling center | Lund, Gastelyckan.

Viktiga telefonnummer | Important phone numbers

 • Numret till larmcentralen i Sverige vid livshotande tillstånd är 112
 • Vid icke akuta/livshotande situationer ring 1177 för sjukvård
 • Vid icke akuta/livshotande situationer ring 11414 för Polis
 • Giftinformation 010-4566700
 • Närmaste vårdcentral (Linero) 046-2752030
 • Taxi 046-121212
 • Receptionen på Råbylunds Gård 070-9730030. Öppen helgfri måndag till fredag kl. 08.00-16.00
 • Håkan Pålsson, ägare av Råbylunds Gård, 0705-801895
 • The emergency number in Sweden for life-threatening conditions is 112.
 • In non-emergency/non-life-threatening situations, call 1177 for medical assistance.
 • In non-emergency/non-life-threatening situations, call 11414 for the Police.
 • Poison information 010-4566700
 • Nearest health center (Linero) 046-2752030
 • Taxi 046-121212
 • Reception at Råbylunds Gård 070-9730030. Open Monday to Friday 08.00-16.00.
 • Håkan Pålsson, owner of Råbylunds Gård, 0705-801895

Området du bor i | The Area you live in

Du bor bara ett stenkast från centrala Lund i ett lugnt område under ständig utveckling. Här kan du motionera runt sjön, gå till lekplatsen med de små eller bara ta en härlig promenad i byn. Inne på Råbylunds Gård kan du äta och dricka gott i vår restaurang!

På Linero som ligger drygt 2 km härifrån finner du ett litet centrum med mataffär, apotek, pizzeria m.m.

Buss nr 5 tar dig till centrala Lund och vidare till stadens köpcentra Nova Lund. Tips om vad du kan göra i Lund: Topp 10 i staden | Visit Lund

Har du några frågor, funderingar eller tips på förbättringar? Kontakta receptionen: info@rabylundsgard.se / 070-9730030

För akuta frågor gällande byggnad så som el, vatten mm kontakta
Håkan, ägare av Råbylunds Gård, 0705-801895.

You live just a stone’s throw from central Lund in a quiet area under constant development. Here you can exercise around the lake, go to the playground with the little ones or just take a lovely walk in the village. At Råbylund´s Gård you can eat and drink well in our restaurant!
In Linero, which is just over 2 km away, you will find a small center with a grocery store, pharmacy, pizzeria, etc.

Bus no. 5 takes you to central Lund and on to the city’s shopping center Nova Lund. Tips on what to do in Lund: Topp 10 i staden | Visit Lund

If you have any questions, concerns or suggestions, contact the reception at info@rabylundsgard.se / 070-9730030

For urgent questions regarding the building such as electricity, water etc. contact
Håkan, owner of Råbylunds Gård, 0705-801895.